Godrova ulica
Klincova
Dudvážska ulica
Dudvážska ulica
Gorkeho 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Godrova ulica
  • Klincova
  • Dudvážska ulica
  • Gorkeho 9

Foto Galéria

Vyberáme z niektorých nehnuteľnosti v našej správe

 OBLASŤ EKONOMIKY A HOSPODÁRENIA

· Zriadenie bankového účtu domu
· Vedenie evidencie príjmov a výdavkov domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu
· Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteľností vrátane verejných poplatkov tretím stranám
· Inkaso nájomného a úhrad za služby
· Sledovanie doby splatnosti úhrad a ich vymáhanie
· Výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
· Vyúčtovanie príjmov a výdavkov za nehnuteľnosti
· Poistný servis
· Spracovanie finančného plánu objektu
· Zabezpečenie financovania plánu a jeho manažment
· Spracovanie návrhov ekonomizácie prevádzky objektu a ich realizácia
· Vypracovanie technicko – ekonomického vyhodnotenia využiteľnosti spoločných priestorov
  

TECHNICKÁ OBLASŤ

· Vykonávanie pravidelných obhliadok domu
· Spracovanie plánu potrebných opráv a údržby
· Zabezpečenie bežnej údržby a opráv menšieho rozsahu a dozoru nad nimi, na opravy a údržbu nad stanovený limit je potrebný predchádzajúci súhlas klienta
· Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie
· Zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami
· Odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru

PREVÁDZKOVÁ OBLASŤ

· Zabezpečenie vykurovania domu a prípravy teplej úžitkovej vody
· Zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou nehnuteľností (dodávka vody, plynu, el. energie, odvoz a likvidácia odpadu - dočisťovanie, kominárske práce, servis výťahových zariadení) a výkon činností vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv pre správcu
· Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
· Zabezpečenie dokumentov a činností BOZP a PO.
· Zabezpečenie upratovania, domovníckych služieb vrátane zimnej služby.
· Krátkodobá správa a údržba nehnuteľnosti počas neprítomnosti pôvodného správcu
· Zabezpečenie strážnej a bezpečnostnej služby
· Zabezpečenie informačnej služby
· Zabezpečenie služieb podateľne v administratívnych budovách – pošta,fax, telefón.
· Zabezpečenie starostlivosti o detské ihriská, zeleň, interiérové kvety
· Zabezpečenie starostlivosti o parkovacie plochy vrátane zimnej údržby

PRÁVNA OBLASŤ

· Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv
· Príprava podkladov pre úpravu existujúcich alebo pre vypracovanie nových nájomných zmlúv
· Príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa správy nehnuteľností
· Zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy, alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy nehnuteľností
· Poskytovanie právnej pomoci v otázkach nehnuteľností
· Zastupovanie vlastníka pred súdmi a správnymi orgánmi
· Uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom priestorov v spravovaných nehnuteľnostiach, avšak len na základe pokynov a predchádzajúceho súhlasu klienta
· Realitná činnosť