Godrova ulica
Klincova
Dudvážska ulica
Dudvážska ulica
Gorkeho 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Godrova ulica
  • Klincova
  • Dudvážska ulica
  • Gorkeho 9

Informácia o prístupe a spracovaní osobných údajov dotknutej osoby v zmysle  § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany AMC správa nehnuteľností  s.r.o., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

  

1.       Prevádzkovateľ osobných údajov:      

 

AMC správa nehnuteľností s.r.o.

Kvačalova 15
821 08 Bratislava 2
IČO:  35788607
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21760/B
kontaktné údaje: tel. 02/55422359 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

2.       Účely spracúvania osobných údajov zo strany AMC správa nehnuteľností  s.r.o.:

- uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o výkone správy
- evidencia a spracovanie predpisu úhrad
- evidencia a spracovanie úhrad
- evidencia neplatičov
- príprava podkladov pre súdne vymáhanie nedoplatkov
- aktívne súdne spory
- spracovanie a evidencia podkladov pre potreby dobrovoľnej dražby
- evidencia a spracovanie údajov z určených meradiel a pomerových rozdeľovačov  
vykurovacích nákladov
- vybavovanie sťažností
- evidencia poistných udalostí a ich nahlasovanie poisťovniam
- spracovanie úverov bytových domov v komerčných bankách, sporiteľniach a ŠFRB
- evidencia a odpisy určených meradiel v bytoch a NP 
- zastupovanie vlastníkov  bytov a NP (ďalej len „vlastníkov“) pri vymáhaní škôd
  ktoré im vznikli činnosťou tretích osôb
- aktualizácia prezenčných listín vlastníkov

 

 

3.       Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté niektoré osobné údaje:

- súdy
- exekútori
- poisťovne
- bankové inštitúcie
- spoločnosti vykonávajúce zber a spracovanie údajov určených meradiel vlastníkov
- spoločnosti vykonávajúce rekonštrukcie  spoločných častí a zariadení bytových domoch   a v bytoch a NP vlastníkov
- spoločnosti vykonávajúce havarijné zásahy v bytových domoch a bytoch a NP vlastníkov
- spoločnosti zabezpečujúce servis a revízie výhradných technických zariadení
- spoločnosti zabezpečujúce dodávku médií
- zástupca vlastníkov v zmysle odsúhlasenia na schôdzi vlastníkov
- orgány činné v trestnom konaní
- advokáti
- poisťovne

 

4.       Doba uchovávania osobných údajov:

 

AMC správa nehnuteľností s.r.o.,  je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb :

- počas trvania  zmluvného vzťahu, po jeho skončení maximálne 10 rokov a zákona o archívoch a registratúrach
- v zmysle zákona o archivácii účtovných dokladov
- spracovanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len do doby, na ktorú bol súhlas udelený

 

5.       Práva dotknutej osoby :

 

- právo požadovať prístup k osobným údajom

- právo na opravu osobných údajov

- právo na vymazanie osobných údajov

- právo na obmedzenie osobných údajov

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

- právo na prenosnosť osobných údajov

- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

- právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z.

- právo na informáciu či poskytovanie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou

  požiadavkou alebo požiadavkou , ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom , či

  je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje , ako aj o možných následkoch  

  neposkytnutia osobných údajov

 

 

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v Zákone 18/2018 Z.z. §19 ods. 1 až 4. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči AMC správa nehnuteľností s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými  prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o o ústne podanie informácií, informácie sa môžu poskytnúť len za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

 6.       Súbory cookies

     Súbor cookie je malý útržok informácii, ktorý si naša stránka stránka ukladá vo vašom počítači. Naša stránka používa súbor cookie len k "zapamätaniu si", kedy ste našu stránku navštívili naposledy z daného zariadenia. Toto má jednoduchý dôvod: v decembri a januári sú vlastníci bytov a nebytových priestorov hlásiť stavy vodomerov a počty osobomesiacov. Aby sme vám nahlásenie uľahčili, naša stránka vám pravidelne pri vstupe formou špeciálneho vyskakovacieho okna (tzv. pop-up) pripomenie, že je potrebné nahlásiť stavy vodomerov a počty osobomesiacov. Aby sme vás ale stále nezaťažovali vyskakovacími oknami, musíme si uložiť čas vašej poslednej návštevy - a k tomu používame súbor cookie.

                       

      7.     Informácie o Vašej návšteve

       Počas prehliadania stránok ukladáme štatistické informácie o vašej návšteve, ako napríklad čas strávený na stránke. Z týchto informácii nie je možné žiadnym spôsobom odhaliť identitu konkrétneho používateľa. Zozbierané informácie používame na zlepšenie našej stránky.

 

V Bratislave dňa 25.05.2018

 

Andrea Cíchová
konateľ spoločnosti

 

piatok, december 01, 2017

Spoločnosť AMC správa nehnuteľností s.r.o. je rodinná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2000 ako odpoveď na dopyt po kvalitných službách v oblasti správy bytových domov za optimálne ceny. Spoločnosť sa pri narastajúcej konkurencií neustále rozvíja. Rozsah činnosti spoločnosti zahrňuje oblasť správy bytových a polyfunkčných objektov v rozsahu zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel v celej šírke, t.j. prevádzkovej, technickej, ekonomickej a právnej.

V súčasnej dobe rozširujeme predmet podnikania o poskytovanie servisných služieb pre technické zariadenia budov v administratívnych a prevádzkových objektoch v celom rozsahu od úvodnej koncepčnej štúdie, projekcie, montáže následnej prevádzky, servisu a opráv.

Spoločnosť kladie hlavný dôraz na kvalitu, vysokú odbornú úroveň, najmodernejšie technické vybavenie s dôrazom na optimálne prevádzkové náklady našich klientov. Činnosti vykonávame osvedčenými metódami a postupmi, zavádzame tiež nové tak, aby bol zabezpečený neustály kontakt s novými technológiami a poznatkami.